Popieram Kórnik

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Buldożery na terenie kórnickiego zamku?

Czy na teren kórnickiego zamku wjadą buldożery? Pytanie nie jest wcale abstrakcyjne, ponieważ - jeśli zostaną zrealizowane plany p.burmistrza Jerzego Lechnerowskiego - możemy już wkrótce spodziewać się tam maszyn budowlanych ...

O co chodzi? Otóż władze Kórnika zamierzają w trybie tzw.  „specustawy autostradowej” wywłaszczyć część terenu pod zamkiem i przeznaczyć go na budowę drogi. Teren (dokładny przebieg planowanej drogi - poniżej) ten stanowi część "pomnika historii", w skład którego wchodzi sam Zamek i tereny do niego przyległe... Co ważne: na mocy "specustawy" teren może być wywłaszczony, a decyzja o budowie wydana bez powiadamiania dotychczasowego właściciela - czyli Biblioteki Kórnickiej. Decyzja o wywłaszczeniu ma zapaść już w styczniu!
Sprawa wzbudziła już ogromne emocje i protesty, skierowane między innymi do p.prezydenta Bronisława Komorowskiego. Listy na ten temat napisali między innymi Dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej - prof. dr hab. Tomasz Jasiński oraz Przewodniczący Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk –  dr hab. Jacek Kowalski


Również TY możesz zaprotestować i podpisać petycję w tej sprawie - TUTAJ

Poniżej szczegółowe wyjaśnienia na ten temat - przedstawione przez p dr hab. Jacka Kowalskiego:

1. Wyjaśnienie   Obecnie toczy się w trybie tzw. potocznie „specustawy autostradowej” procedura mająca na celu przeprowadzenie drogi publicznej przez chroniony konserwatorsko teren Pomnika Historii w Kórniku. Zapewne decyzja obejmie też wyburzenie zabytkowej, narożnej, zachodniej kamieniczki w południowej pierzei rynku. Nowytrakt ma prowadzić pomiędzy Zamkiem a rynkiem (Plac Niepodległości), łącząc ulice Średzką i Zamkową. Szczegóły tej procedury nie są prawnie dostępne stronie zainteresowanej – czyli gospodarzowi tegoż Pomnika Historii, Bibliotece Kórnickiej PAN. O ile nam wiadomo, Konserwator Powiatowy zajął w tej sprawie właściwe stanowisko, ale jego opinia nie tylko nie jest publicznie dostępna, ale i (według „specustawy”) nie musi być uwzględniona przez starostę, od którego decyzji nie ma już odwołania. Gospodarz terenu, który ma zostać wywłaszczony – otrzymuje jedynie samą decyzję administracyjną. O toczeniu się procedury dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, prof. Tomasz Jasiński, dowiedział się przypadkiem, drogą kontaktów nieformalnych właśnie teraz, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Wskutek tego Profesor, pragnąc uprzedzić politykę kroków dokonanych, wysłał właśnie do Prezydenta RP oficjalną prośbę o interwencję w tej sprawie.

2. Szczegóły   Na Pomnik Historii w Kórniku składają się Zamek i otaczający go romantyczny park, którego teren rozdziela dwa stare organizmy miejskie – Kórnik i Bnin (dziś jest to pod względem administracyjnym jedno miasto) leżące nad Jeziorem Kórnickim i Jeziorem Bnińskim. Teren zamku i parku oraz południowa pierzeja rynku (Plac Niepodległości) należą obecnie do trzech jednostek Polskiej Akademii Nauk: Biblioteki obejmującej budynek Zamku i oficyn oraz historyczne zbiory (do Biblioteki należą też budynki południowej pierzei Rynku), Zakładu Doświadczalnego i Instytutu Dendrologii. Cały zespół ocalał dla kultury narodowej w stanie niemal nienaruszonym dzięki hr. Władysławowi Zamoyskiemu, wybitnemu patriocie, który zakładając w roku 1924 Fundację Zakłady Kórnickie uczynił z niej dar dla Narodu. Zamek i park są do dziś chlubą Wielkopolski i Polski, skarbnicą historycznych pamiątek, dzieł sztuki i nieprzecenionym archiwum źródeł do ojczystych dziejów. Jest to także ważny obiekt turystyczny, odwiedzany corocznie przez dziesiątki tysięcy ludzi. Ostatnio zespołowi Zamku Kórnickiego wraz z otaczającym go parkiem oraz parafialnej świątyni w Kórniku (dawnej kolegiacie kórnickiej) nadany został rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 143 poz. 836) zaszczytny tytuł Pomnika Historii.
Planowana inwestycja, prowadzona przez władze samorządowe, związana jest z tzw. rewitalizacją rynku w Kórniku (Plac Niepodległości). Urząd Miasta postanowił przekształcić niektóre drogi prowadzące przez Rynek (Plac Niepodległości) na deptaki, nadto zburzyć narożną kamieniczkę południowej pierzei Rynku, a zarazem skierować ruch samochodowy nową ulicą, która miałaby przebiegać zapleczem południowej pierzei rynku, na historycznych terenach Arboretum (tzw. „Szkółki kórnickie”, założone jeszcze przez Tytusa Działyńskiego). Teren ten – zarówno sama pierzeja, jak i przylegający do niej fragment Parku – od kilkuset lat należy do kompleksu zamkowego, który obecnie w całości jest własnością PAN, a od 2011 roku wespół z sąsiednim kościołem parafialnym zyskał rangę Pomnika Historii. Pomysł przebicia ulicy upubliczniony został na początku roku 2014, m.in. w internetowych prezentacjach dostępnych na stronie www Urzędu Miasta. Jednakże był to margines zaprezentowanej wizualizacji, nie zwracający uwagi przeciętnego widza. Wkrótce temat ulicy i zburzenia narożnej kamieniczki zaczął pojawiać się w półoficjalnych rozmowach przedstawicieli Miasta Kórnik ze służbami konserwatorskimi i kierownictwem Biblioteki Kórnickiej – którzy cały czas wyrażali opinie jednoznacznie negatywne. Swoje zaniepokojenie wyraziło też na wewnętrznym zebraniu grono historyków sztuki, członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, upoważniając swojego Przewodniczącego do podjęcia interwencji w tej sprawie. Ponieważ jednak idea przeprowadzenia ulicy wciąż nie miała statusu oficjalnego projektu zgłaszanego do realizacji, trudno było reagować inaczej, jak nieoficjalnie.
W tej sytuacji Urząd uchwałą Rady Miasta zlecił prywatnej firmie opracowanie projektu wspomnianej drogi. Firma złożyła do Powiatowego Urzędu Konserwatorskiego wniosek o zaopiniowanie projektu przeprowadzenia tego traktu w trybie przewidzianym przez tzw. „specustawę autostradową”. Dozwala ona przeprowadzić błyskawiczne wywłaszczenie i budowę drogi publicznej nawet wbrew opinii konserwatora, jedynie samą decyzją starosty. Jak się okazuje procedura taka toczy się w trybie niejawnym i nie informuje się o niej właściciela terenu, który ma zostać pozyskany. Dowiaduje się on dopiero o decyzji, która ma skutek natychmiastowy i od której nie przysługuje mu odwołanie. Może odwołać się jedynie od wysokości przyznanego mu odszkodowania. Ustawa nie przewiduje też żadnych wyjątków, w związku z tym konserwator nie ma prawa weta nawet w przypadku szczególnie cennych obiektów dziedzictwa narodowego.

3. Postulaty. Wszystko to stawia nas w obliczu konieczności podjęcia kroków, które zapewniłyby szczególną opiekę konserwatorską nad tą niezwykłą częścią naszego narodowego Dziedzictwa. Wnosimy o:
a. Doraźną reakcję, która wsparłaby działania Konserwatora Powiatowego i uniemożliwiła dezintegrację zespołu zamkowego i urbanistycznego w Kórniku;
b. Objęcie zespołu: Zamku, Parku i miast Kórnika oraz Bnina szczególnym nadzorem konserwatorskim;
c. Powołanie stosownego zespołu konsultacyjnego, w którego skład wejdą specjaliści oraz osoby zaufania publicznego, który to zespół obejmie swoją pieczą plany rewitalizacji tego historycznego miejsca i uniemożliwi jego dalsza degradację, umożliwiając zdyskontowanie dotychczasowo powstałych szkód;
d. o szybkie podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu usprawnienia istniejącego prawa i usunięcia jego wad, wyposażając służby konserwatorskie w narzędzia uniemożliwiające psucie historycznego krajobrazu i zespołów urbanistycznych w Polsce, w tym o szczególne opracowanie przepisów dotyczących Pomników Historii.

W imieniu członków Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Przewodniczący powyższej Komisji 
dr hab. Jacek Kowalski - adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UAM

Opracowanie:
Grzegorz Firlej


Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej lub zmienić ustawienia cookies zapoznaj się z Polityka Prywatności & plików cookie